صرافی متمرکز اِستِکس

صرافی متمرکز اِستِکس که بر اساس قوانین اروپا فعالیت میکند، برای ایرانیان مقیم ایران مناسب نخواهد بود و تایید هویت آنها مردود خواهد شد.
صرافی متمرکز اِستِکس

با توجه به تحریمهای اقتصادی و سیاسی، صرافی متمرکز اِستِکس که بر اساس قوانین اروپا فعالیت میکند، برای ایرانیان مقیم ایران مناسب نخواهد بود و تایید هویت آنها مردود خواهد شد.
بدیهی است صرافی مذکور برای ایرانیان مقیم خارج از کشور و دیگر ملیت ها قابل استفاده است.

اشتراک گذاری :

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در telegram